Wydawca treści

lasy niepaństwowe

Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa zajmują ok. 2,52 % całkowitej powierzchni lasów w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa. Rozmieszczenie lasów niepaństwowych charakteryzuje się dużą nieregularnością

Najwięcej lasów prywatnych znajduje się w północnej i zachodniej części zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa. Są to przeważnie małe i bardzo małe kompleksy położone przy kompleksach lasów będących w zarządzie  Nadleśnictwa lub porozrzucane wśród użytków rolnych, terenów osiedlowych i wzdłuż cieków wodnych. Zajmują one powierzchnie od kilku arów do kilku hektarów.

• Lasy nadzorowane

 Na podstawie stosownych porozumień podpisanych ze Starostą Tarnogórskim  i  Prezydentem Miasta Gliwice Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad gospodarka leśną  na powierzchni  451.00 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Zarządzeniem wewnętrznym  z aneksem nr 1/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek w sprawie podziału obwodów nadzorczych w ramach zleconego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa utworzono 7 obwodów nadzorczych wspólnych:

- nr 1 Leśnictwo Tworóg  38,38 ha                   Gmina:  Tworóg

- nr 2 Leśnictwo Nowa Wieś  90,95 ha              Gmina: Tworóg

- nr 3 Leśnictwo Świniowice  43,20 ha               Gmina: Tworóg

-  nr 4 Leśnictwo Potempa   124,63 ha            Gminy: Tworóg, Krupski Młyn

- nr 5 Leśnictwo Księży Las  42,65 ha              Gmina: Zbrosławice

- nr 6 Leśnictwo Bezchlebie  60,49 ha              Gminy: Zbrosławice, Tarnowskie Góry                                                                

                                                  19,98 ha              Gmina: Gliwice

 - nr 7 Leśnictwo Strzybnica  30,72 ha              Gmina: Tarnowskie Góry