Wydawca treści

Oferta łowiecka na sezon 2016-2017

PGL LP Nadleśnictwo Brynek zaprasza myśliwych krajowych na komercyjne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych przy Nadleśnictwie (obwody łowieckie niewydzierżawione nr 89 i 90 na zwierzynę płową i czarną.


Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 7

Dyrektora RDLP

w Katowicach

z dn. 19.02.2016 r.

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH

W KATOWICACH

 

OFERTA CENOWA

 

z pełnym zakresem świadczeń

 

na sprzedaż polowań i trofeów
w  Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych
ważna od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017 roku

 

/ceny BRUTTO w pln/


 

SPIS TREŚCI

 

 

 

 

I.                Świadczenia pobytowe                                         str. 2

 

II.                    Usługi turystyczne – organizacja polowań            str. 2

 

 1.             Zwierzyna – trofea                                              str. 4

           

 1.             Opusty i rabaty                                                      str. 10

 

 1.             Świadczenia dodatkowe                                                str. 10

 

 1.             Uwagi                                                                               str. 10

 

 

 


I. ŚWIADCZENIA POBYTOWE

                                                                                                                                                                      

1.  Pobyt myśliwego lub osoby towarzyszącej /PKWiU 55/ VAT 8%                          

Cenę ustala zarządca OHZ LP.  

                                                                                                                                               

 

II. usługi turystyczne – organizacja polowań

 

 

1. Ceny za organizację polowania /PKWiU 01.70.10.0/ VAT 23%:                                

 

1.1 Organizacja polowania indywidualnego

           Opłata obejmuje:

  -    dwa wyjścia w teren trwające do 4 godzin każde;

  -    zapewnienie 1 podprowadzającego dla każdego myśliwego;

  -    transport tuszy pozyskanej zwierzyny;
  -    koszty opracowania dokumentacji.

 

Cena wynosi od każdego myśliwego dziennie:         

 

 • na ptactwo, drapieżniki, dzikie króliki i piżmaki             -                         44,00

 

 • na pozostałą zwierzynę                                                         -                       150,00

 

1.2 Organizacja polowania zbiorowego

              Opłata obejmuje:

          -    przygotowania łowiska;
-    niezbędną liczbę naganiaczy oraz psów;
-    transport podczas polowania na terenie zarządzanym  przez Nadleśnictwo   organizujące polowanie;
-    posiłek w lesie;
-    pokot zwierzyny po polowaniu;
-    koszty opracowania dokumentacji.

                                                                      

 Cena wynosi od każdego myśliwego dziennie:

 

1.2.1  polowanie na zwierzynę grubą

 

 • dla grup do 14 myśliwych                                        -                                  600,00   

 

 • dla grup od 15 myśliwych                                        -                                 480,00

 

1.2.2  polowanie na zwierzynę drobną

          (bażanty, dzikie kaczki, zające, inne)                               -                             33,00

 

1.2.3  polowanie zbiorowe dla myśliwych krajowych w OHZ LP może odbywać się wyłącznie za zgodą Dyrektora RDLP.                                   

 

2. Kwoty doliczane do organizacji polowania  /PKWiU 01.70.10.0/ VAT 23%:                                

 

 1.  Za postrzelenie jelenia szlachetnego:      

 

 • jeleń byk                                                                                            -          423,00
 • jeleń łania, jeleń cielę                                                                      -          130,00

 

 1.  Za postrzelenie jelenia sika:          

 

 • Jeleń sika byk                                                                                   -          450,00
 • jeleń sika łania lub cielę                                                                  -          130,00

 

 1.  Za postrzelenie daniela:       

 

 • daniel byk                                                                                          -          423,00
 • daniel łania lub cielę                                                                        -          130,00

 

 1.  Za postrzelenie sarny:

           

 • sarna rogacz                                                                                      -         212,00
 • sarna koza lub koźlę                                                                        -           90,00

 

 1.  Za postrzelenie dzika:          

 

 • dzik (odyniec, warchlak, przelatek, wycinek, locha)                 -           90,00

 

 

3. Sprzedaż pakietowa i ryczałtowa polowań

     

Za zgodą Dyrektora RDLP - warunki uzgadniane będą indywidualnie i potwierdzone umową pomiędzy zarządcą OHZ LP a nabywcą polowania.

 

 

 


III. ZWIERZYNA – TROFEA 1

                                                             

1.  JELEŃ

 

1.1  Cena za pozyskane trofeum /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

 

1.1.1  JELEŃ BYK

 

Okres polowań na jelenia szlachetnego - od 21 sierpnia 2016 r. do końca lutego 2017 r.

 

Trofeum - wieniec i grandle

 

Cena za trofeum wg wagi wieńca wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką:

 

 • do 2,00 kg (w tym szpicak) -             291,00
 • od 2,01 kg  do 2,49 kg         -             436,00
 • od 2,50 kg  do 2,99 kg         -             690,00
 • od 3,00 kg  do 3,49 kg         -          1 065,00
 • od 3,50 kg  do 3,99 kg         -          1 558,00
 • od 4,00 kg  do 4,49 kg         -          1 788,00
 • od 4,50 kg  do 4,99 kg         -          2 042,00
 • od 5,00 kg  do 5,99 kg         -          2 176,00  +   7,00 za każdy 0,01 kg powyżej 5 kg
 • od 6,00 kg  do 6,99 kg         -          2 876,00  + 14,50 za każdy 0,01 kg powyżej 6 kg
 • od 7,00 kg  do 7,99 kg         -          4 326,00  + 15,00 za każdy 0,01 kg powyżej 7 kg
 • od 8,00 kg                              -          5 826,00  + 16,50 za każdy 0,01 kg powyżej 8 kg

 

Kwota za trofeum zostanie powiększona o 50% w przypadku dokonania na polowaniu zbiorowym odstrzału nagannego jelenia byka (2 punkty czerwone wg kryteriów oceny prawidłowości odstrzału PZŁ).

 

 

1.1.2  JELEŃ ŁANIA

 

Okres polowań  - od 1 października 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.

Cena za trofeum - grandle, rapcie              -             31,00 

 

1.1.3  JELEŃ CIELĘ

 

Okres polowań – od 1 października 2016 r. do końca lutego 2017 r.

Cena za trofeum - grandle, rapcie              -             31,00 

 

 

 

 

[1]  Cena za trofeum zawiera koszty przygotowania trofeum do preparowania, koszty preparacji i przechowania oraz koszty wydania certyfikatu o miejscu pozyskania trofeum, jego wadze i wstępnej wycenie według formuły CIC. Certyfikat wydawany jest obligatoryjnie dla trofeów, które w trakcie wyceny wstępnej zakwalifikowane zostały jako trofea medalowe. W przypadku trofeów nie spełniających tych kryteriów, certyfikat może być wydany na prośbę myśliwego.


2.  JELEŃ SIKA

                                                                                                                                                        

2.1  Cena za pozyskane trofeum /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

 

2.1.1  JELEŃ SIKA BYK

 

Okres polowań - od 1 października 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.

Trofeum - poroże

 

Cena za trofeum wg wagi wieńca wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką:

                                                                                       

 • do 1,49 kg (w tym szpicak)                    -               465,00
 • od 1,50 kg             do 2,49 kg                  -               816,00 + 4,00 za każde 0,01 kg

                                                                                        powyżej 1,50 kg

 • od 2,50 kg             do 2,99 kg                  -            1 216,00 + 6,50 za każde 0,01 kg

                                                                                        powyżej 2,50 kg

 • od 3,00 kg                                                  -            1 541,00 + 8,00 za każde 0,01 kg

                                                                                        powyżej 3,00 kg 

 

 

2.1.2  JELEŃ SIKA ŁANIA lub CIELĘ

 

Okres polowań - od 1 października 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.

Cena za trofeum - grandle, rapcie              -             46,00 

 

3.  DANIEL

                                                                                                                                                        

3.1  Cena za pozyskane trofeum /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

 

3.1.1  DANIEL BYK

 

Okres polowań - od 1 października 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Trofeum - poroże

 

Cena za trofeum wg wagi łopat wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką:

                                                                                       

 • do 1,49 kg (w tym szpicak)                    -               415,00
 • od 1,50 kg             do 2,49 kg                  -               738,00 + 3,00 za każde 0,01 kg

                                                                                        powyżej 1,50 kg

 • od 2,50 kg             do 2,99 kg                  -            1 038,00 + 5,50 za każde 0,01 kg

                                                                                        powyżej 2,50 kg

 • od 3,00 kg                                                  -            1 313,00 + 7,00 za każde 0,01 kg

                                                                                        powyżej 3,00 kg 

 

3.1.2  DANIEL ŁANIA lub CIELĘ

 

Okres polowań - od 1 października 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.

Cena za trofeum - grandle, rapcie:                            -      41,00 

 

4.  SARNA

                                                                                                                                                        

4.1  Cena za pozyskane trofeum /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

 

4.1.1  SARNA ROGACZ

 

Okres polowań - od 11 maja 2016  r. do 30 września 2016 r.

Trofeum - parostki

 

Cena za trofeum wg wagi parostków wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką  - po odjęciu 90 g

                                                                           

 • do 149 g  

(w tym szpicak i guzikarz)        -             146,00

 • od 150 g   do 199 g               -             219,00
 • od 200 g   do 299 g               -             291,00  +    1,20  za każdy 1 g  powyżej 200 g
 • od 300 g   do 349 g               -             411,00  +    3,50  za każdy 1 g  powyżej 300 g
 • od 350 g   do 399 g               -             586,00  +    5,50  za każdy 1 g  powyżej 350 g
 • od 400 g   do 499 g               -             861,00  +    6,50  za każdy 1 g  powyżej 400 g
 • od 500 g                                 -          1 511,00  +  12,00  za każdy 1 g  powyżej 500 g
 • rogacz - perukarz powyżej 550 g         -               2 660,00

 

                              

4.1.2  SARNA KOZA lub KOŹLĘ

 

Okres polowań - od 1 października 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.

Cena za trofeum - racice:                                           -      31,00

 

5.  DZIK

                                                                                                                                                           

Okres polowań :

-  indywidualne                 -               cały rok (z wyjątkiem loch)                                             

-  pędzone                           -               od 1 października 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

-  lochy                                -               od 15 maja 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.

                                  

 

5.1  Cena za pozyskane trofeum /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

Trofeum - szable

 

Cena za trofeum wg długości szabel:

 

 • do 13,99 cm -

      a) osobników o wadze do 29,99 kg                                          -     36,00

      b) osobników o wadze od 30,00 do 49,99 kg                         -     56,00

      c) osobników o wadze od 50,00 do 79,99 kg                         -   232,00

      d) osobników o wadze od 80 kg                                               -   390,00

 

Cena za trofeum zwiększy się o 20% w przypadku pozyskania lochy o wadze tuszy
od 60 kg.

 

 • od 14 do 15,9 cm         -             461,00

                                            

 • od 16 do 20,0 cm         -             576,00  +   6,00  za każdy 1 mm

                                                                              powyżej 16 cm

 • powyżej 20 cm            -             816,00  + 12,00  za każdy 1 mm

                                                                              powyżej 20 cm

             

6.  ZWIERZYNA DROBNA   

                       

                       

6.1  Cena za pozyskane trofeum - czaszka /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

                                                                                      

6.1.1 LIS                                                                                                                     

Okres polowań           -             od 1 czerwca 2016 r. do 31 marca 2017 r.

Cena za trofeum – czaszka                                                                                                     0,00

 

6.1.2 JENOT, SZOP PRACZ

Okres polowań           -             przez cały rok

Cena za trofeum – czaszka                                                                                      0,00

 

6.1.3  KUNA, TCHÓRZ                                                                                                 

Okres polowań           -             od 1 września 2016 r. do 31 marca 2017 r.

Cena za trofeum – czaszka                                                                                                   20,00

 

6.1.4  BORSUK                                                                                                          

Okres polowań           -             od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

Cena za trofeum – czaszka                                                                                                   52,00

 

6.2 Cena za pozyskane trofeum – skóra, pióra /PKWiU 10.12.50.0/ VAT 23%:

 

6.2.1 NORKA AMERYKAŃSKA

Okres polowań           -             przez cały rok

Cena za trofeum – czaszka                                                                                      0,00

 

6.2.2  PIŻMAK

Okres polowań           -             od 11 sierpnia 2016 r. do 15 kwietnia 2017 r.

Cena za trofeum – skóra                                                                                       20,00

 

6.2.3  ZAJĄC                                                                                                             

Okres polowań           -             od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Cena za trofeum – skóra                                                                                       52,00

 

6.2.4  DZIKI KRÓLIK

Okres polowań           -             od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Cena za trofeum – skóra                                                                                       13,00

 

6.2.5  DZIKA  GĘŚ                                                                                                   

Okres polowań           -             od 1 września 2016 r. do 21 grudnia 2016 r.

Cena za trofeum – pióra                                                                                        19,00

 

6.2.6  DZIKA KACZKA

Okres polowań           -             od 15 sierpnia 2016 r. do 21 grudnia 2016 r.

Cena za trofeum – pióra                                                                                       10,00

 

 

6.2.7  BAŻANT                                                                                                          

Okres polowań           -             na koguty: od 1 października 2016 r. do końca lutego 2017 r.

Cena za trofeum – pióra                                                                                        10,00

 

6.2.8  KUROPATWA

Okres polowań           -             od 11 września 2016 r. do 21 października 2016 r.

Cena za trofeum – pióra                                                                                        26,00

 

6.2.9  SŁONKA                                                                                                                                                                                                                                                                             

Okres polowań           -             od 1 września 2016 r. do 21 grudnia 2016 r.

Cena za trofeum – pióra                                                                                       10,00

 

6.2.10  GOŁĄB GRZYWACZ                                                                                                                                                                          

Okres polowań           -             od 15 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

Cena za trofeum – pióra                                                                                       10,00

 

6.2.11  ŁYSKA                                                                                                           

Okres polowań           -             od 15 sierpnia 2016 r. do 21 grudnia 2016 r.

Cena za trofeum – pióra                                                                            10,00

 

6.2.12  JARZĄBEK                                                                                                  

Okres polowań           -             od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016  r.

Cena za trofeum – pióra                                                                                        52,00

 

 

IV.  OPUSTY I RABATY

 

Na wniosek zarządcy OHZ LP i za zgodą Dyrektora RDLP dopuszcza się stosowanie opustów i rabatów do cen zawartych w niniejszej ofercie cenowej w przypadku zagrożenia realizacji rocznego planu pozyskania zwierzyny, istotnego wzrostu liczebności zwierzyny skutkującego wzrostem zagrożenia dla upraw rolnych i gospodarki leśnej oraz w przypadku konieczności ochrony upraw rolnych szczególnie narażonych na szkody wyrządzone przez zwierzynę.

 

 

V.  ŚWIADCZENIA  DODATKOWE

                                                                               

Zakres świadczeń i ceny ustala zarządca OHZ LP w porozumieniu z Dyrektorem RDLP.

 

 

VI. UWAGI

 

1.  Do cen zastosowana została odpowiednia stawka VAT zgodnie z obowiązującymi
w Polsce przepisami w chwili wydania niniejszej oferty cenowej.

 

2.  W przypadku zmian stawek VAT w czasie obowiązywania oferty, ceny brutto ulegną zmianie.

 

Termin polowań zbiorowych :

19.11.2016 – komercyjne wg cennika z pełnym zakresem świadczeń

25-26.11.2016 – komercyjne wg cennika z pełnym zakresem świadczeń

10-11.12.2016 – komercyjne wg cennika z pełnym zakresem świadczeń

14.12.2016 – komercyjne wg cennika z pełnym zakresem świadczeń

 

Wszelkich wyjaśnień dotyczących cennika i terminów polowań udziela leśniczy ds. łowieckich Marek Opatowicz (tel. 607-579-068). O zapisach na polowanie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w polowaniach


Polecane artykuły

« Powrót

Nasze lasy

Nasze lasy

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi informacjami na temat charakterystyki przyrodniczej naszego nadleśnictwa i występujących na jego terenie lasów. Informacje szczegółowe znajdują się w dziale "Nasza Praca".

Położenie

 
Współrzędne geograficzne skrajnie wysuniętych punktów w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa wynoszą:
punkt północny:   18°48΄08˝
50°35΄46˝ długości wschodniej
szerokości północnej
punkt wschodni:   18°57΄51˝
50°21΄15˝ długości wschodniej
szerokości północnej
punkt południowy:   18°41΄52˝
50°17΄41˝ długości wschodniej
szerokości północnej
punkt zachodni: 18°32΄34˝
50°22΄55˝ długości wschodniej
szerokości północnej
 
Odległość między najbardziej wysuniętym punktem wschodnim i zachodnim w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Brynek wynosi około 30 km, a między punktem północnym i południowym około 33 km.
Obszar Nadleśnictwa Brynek jest zróżnicowany pod względem konfiguracji terenu. 
Północna i środkowa część ma charakter wybitnie nizinny, płaski (do wysokości 300m n.p.m.). Południowa część natomiast obejmuje tereny o charakterze wyżynnym, bardziej zróżnicowane, pofałdowane oraz  niższe wzniesienia. Wysokość na terenie zasięgu administracyjnego Nadleśnictwa  waha się w przedziale od 200-355 m n.p.m.
Najwyżej położone tereny znajdują się w rejonie rezerwatu Segiet, w oddziałach 601, 602, 608, 609. 
 

Klimat  

 
 
Klimat obszaru Nadleśnictwa zalicza się do umiarkowanych z wyraźnym wpływem klimatu atlantyckiego. Przeważają wilgotne masy powietrza polarno-morskiego znad północnego Atlantyku o częstotliwości występowania w ciągu roku ok. 65%. 
 
Udział poszczególnych kierunków wiatru w ciągu roku jest zmienny.Na omawianym obszarze najczęściej obserwowane są wiatry z sektora zachodniego, głównie z kierunku południowo-zachodniego o frekwencji około 30% i zachodniego około 23%. Stosunkowo najrzadziej pojawiają się wiatry z sektora północnego z kierunków północnego i północno-wschodniego oraz z sektora wschodniego z kierunków wschodniego i południowo-wschodniego. Łączna ich częstość występowania nie przekracza 12%.
Średnia roczna prędkość wiatru w tym rejonie wynosi od około 2,5m/s do 3,5m/s. W zasięgu działania Nadleśnictwa podobnie jak na całej Nizinie Śląskiej najczęściej występują wiatry bardzo słabe o prędkości do 2m/s oraz wiatry słabe o prędkości od 2m/s do 5m/s. Wiatry silne o prędkości 10-15m/s i bardzo silne o prędkości przekraczającej 15m/s pojawiają się sporadycznie 
 
Obszar ten charakteryzuje się znaczną zmiennością zachmurzenia w ciągu roku. Średnia liczba dni słonecznych w roku wynosi około 44,  pochmurnych około 207, a z dużym zachmurzeniem 114 dni.
 
Opady atmosferyczne obok temperatury są jednym z istotniejszych czynników klimatycznych, w znacznym stopniu decydujący o bilansie wodnym. Średnie roczne opady na omawianym terenie są mało zróżnicowane i wahają się od 650 do 780 mm. Są to wartości średnie w stosunku do innych rejonów Polski i wystarczające dla prawidłowego wzrostu praktycznie wszystkich lasotwórczych gatunków drzew.
 
Zaburzenia w przestrzennym rozkładzie temperatur powietrza wprowadzają duże miasta aglomeracji śląskiej znajdujące się w południowej części Nadleśnictwa, które przyczyniają się do powstania tzw. „miejskiej wyspy ciepła". Ze względu na pokrycie terenu powierzchniami betonowymi, asfaltowymi, emitorami cieplnymi (przemysł, budownictwo) itp. o odmiennych w stosunku do naturalnych – właściwościach cieplnych, obszar ten wyraźnie się wyróżnia na tle niezurbanizowanego otoczenia.
 
Istotnym elementem charakterystyki klimatycznej jest długość okresu wegetacyjnego. Okres wegetacyjny na obszarze Nadleśnictwa Brynek rozpoczyna się pod koniec marca, a kończy w pierwszej dekadzie listopada i trwa 224 dni rocznie. Średnia temperatura okresu wegetacyjnego wynosi 14,9ºC.
 
Opisane tu cechy klimatyczne są ogólne dla całego obszaru. Z punktu widzenia hodowli lasu bardzo ważny jest mikroklimat, który może znacznie modyfikować warunki klimatyczne regionu. Mikroklimat kształtują takie czynniki jak: wzniesienie nad poziom morza, mezorelief, skały macierzyste, stan gleby i sposób jej użytkowania oraz rodzaj pokrywy roślinnej, zabudowania i zakłady przemysłowe.
 
Ważniejszymi rzekami na terenie dawnych obrębów Brynek i Tworóg są Mała Panew i jej dopływ Stoła zasilane z kolei przez mniejsze strumienie np. Graniczna Woda, Brzeźnica, Dębienica. Przez teren dawnego obrębu Wieszowa nie przepływają większe rzeki, natomiast wody są odprowadzane w kierunku Pn. do rzeki Dramy a od Pd. do rzeki Kłodnicy. 
W części Pn -Wsch. potoki Segiet i Szarlejka odprowadzają pośrednio wody do rzeki Przemszy, która należy do zlewni rzeki Wisły
Sieć hydrologiczna nadleśnictwa Brynek pozbawiona jest zupełnie naturalnych jezior. Nieliczne, sztuczne zbiorniki są wynikiem działalności antropogenicznej, występując w postaci: stawów rybnych, oczek wodnych, zbiorników poeksploatacyjnych kopalin piasku. 
Tereny zasięgu administracyjnego nadleśnictwa można zaliczyć do strefy umiarkowanego i małego zagrożenia powodziowego. Lokalnie występują podtopienia związane z okresowymi wezbraniami rzek na tym terenie.
Najczęściej występującymi typami gleb w N-ctwie są gleby: bielicowe, opadowo-glejowe, rdzawe, brunatne, kulturoziemne oraz murszowate.
 

Typy siedliskowe lasu, skład gatunkowy i pełnione przez las funkcje

 
W Nadleśnictwie Brynek stwierdzono występowanie 19 typów siedliskowych lasu, zróżnicowanych pod względem wilgotnościowym i żyznościowym. Największy udział stanowią: BMw – 19 %, Lwyżw – 17 %, BMśw – 14 %, Lwyżśw – 14 %, LMw – 11%,  LMśw - 8 % oraz Bśw – 6 %. Stosunkowo liczną grupę stanowią siedliska zajmujące poniżej 1% powierzchni leśnej Nadleśnictwa, są to: BMb, LMb, Lśw, Lw, Ol, OlJ, LŁ, BMwyżśw, OlJwyż, LŁwyż Pozostałe zinwentaryzowane siedliskowe typy lasu: LMwyżśw, LMwyżw zajmują poniżej 5% powierzchni leśnej Nadleśnictwa
Zgodnie z przepisami Ustawy o lasach z dnia 28. 09. 1991 r. celem gospodarki leśnej jest zachowanie warunków do trwałej wielofunkcyjności lasów, ich wszechstronnej użyteczności oraz kształtowania środowiska przyrodniczego.
Realizując cele hodowli i użytkowania lasu przyjmuje się zasadę, że każdy las, w każdym miejscu i czasie pełni jednocześnie różne funkcje.
Wielofunkcyjność lasów Nadleśnictwa jest uwzględniona w przyjętych, na mocy Zarządzeń Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, kategoriach ochronności. Dodatkowo część tych lasów, pomimo braku usankcjonowania prawnego, pełni funkcję lasów wodochronnych wzdłuż rzek i kanałów, oraz na siedliskach wilgotnych i wodochronnych w granicach stref ochronnych ujęć wody.
Obszar Nadleśnictwa Brynek znajduje się w zasięgu naturalnym większości gatunków lasotwórczych. Drzewostany Nadleśnictwa cechują się znacznym zróżnicowaniem gatunkowym – 18 gatunków panujących. Najliczniejszym gatunkiem panującym na powierzchni leśnej zalesionej w drzewostanach Nadleśnictwa Brynek jest sosna pospolita. 
Drzewostany sosnowe stanowią 67,70 % powierzchni leśnej zalesionej i niezalesionej Nadleśnictwa (wg gatunków panujących) oraz 72,44 % całkowitego zapasu.
Drzewostany brzozowe stanowią 10,99 % powierzchni leśnej oraz 10,32 % zapasu.
Drzewostany dębowe stanowią 10,78 % powierzchni leśnej oraz 9,29 % zapasu.
Drzewostany bukowe stanowią 2,54% powierzchni leśnej oraz 2,61% zapasu.
Drzewostany świerkowe stanowią 1,61% powierzchni leśnej oraz 1,45% zapasu.
Drzewostany olchowe stanowią 1,69 % powierzchni leśnej oraz 1,80 % zapasu.
Drzewostany z dębem czerwonym stanowią 0,70 % powierzchni leśnej oraz 0,48 % zapasu.
Drzewostany modrzewiowe stanowią 0,44 % powierzchni leśnej oraz 0,35 % zapasu.
Przyczyną zmniejszenia się udziału sosny w drzewostanach jest stosowanie rębni złożonych i wprowadzanie gatunków domieszkowych. Jest to prawidłowa tendencja związana z dostosowaniem składów gatunkowych drzewostanów do siedlisk. Kolejnym pozytywnym sygnałem jest zmniejszanie się powierzchni drzewostanów topolowych i olszy szarej powodowany likwidacją dawnych plantacji  drzew szybko rosnących.
W związku z przebudową drzewostanów obserwowany jest wzrost udziału cennych gatunków takich jak: buk, klon, jawor, jodła. 
Głównymi przyczynami uszkodzeń drzewostanów w Nadleśnictwie Brynek są: zwierzyna, owady,  grzyby, emisje przemysłowe, czynniki klimatyczne, czynniki antropogeniczne, zakłócenia stosunków wodnych oraz pożary