Wydawca treści

Oferta łowiecka na sezon 2016-2017

PGL LP Nadleśnictwo Brynek zaprasza myśliwych krajowych na komercyjne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych przy Nadleśnictwie (obwody łowieckie niewydzierżawione nr 89 i 90 na zwierzynę płową i czarną.


Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 7

Dyrektora RDLP

w Katowicach

z dn. 19.02.2016 r.

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH

W KATOWICACH

 

OFERTA CENOWA

 

z pełnym zakresem świadczeń

 

na sprzedaż polowań i trofeów
w  Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych
ważna od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017 roku

 

/ceny BRUTTO w pln/


 

SPIS TREŚCI

 

 

 

 

I.                Świadczenia pobytowe                                         str. 2

 

II.                    Usługi turystyczne – organizacja polowań            str. 2

 

 1.             Zwierzyna – trofea                                              str. 4

           

 1.             Opusty i rabaty                                                      str. 10

 

 1.             Świadczenia dodatkowe                                                str. 10

 

 1.             Uwagi                                                                               str. 10

 

 

 


I. ŚWIADCZENIA POBYTOWE

                                                                                                                                                                      

1.  Pobyt myśliwego lub osoby towarzyszącej /PKWiU 55/ VAT 8%                          

Cenę ustala zarządca OHZ LP.  

                                                                                                                                               

 

II. usługi turystyczne – organizacja polowań

 

 

1. Ceny za organizację polowania /PKWiU 01.70.10.0/ VAT 23%:                                

 

1.1 Organizacja polowania indywidualnego

           Opłata obejmuje:

  -    dwa wyjścia w teren trwające do 4 godzin każde;

  -    zapewnienie 1 podprowadzającego dla każdego myśliwego;

  -    transport tuszy pozyskanej zwierzyny;
  -    koszty opracowania dokumentacji.

 

Cena wynosi od każdego myśliwego dziennie:         

 

 • na ptactwo, drapieżniki, dzikie króliki i piżmaki             -                         44,00

 

 • na pozostałą zwierzynę                                                         -                       150,00

 

1.2 Organizacja polowania zbiorowego

              Opłata obejmuje:

          -    przygotowania łowiska;
-    niezbędną liczbę naganiaczy oraz psów;
-    transport podczas polowania na terenie zarządzanym  przez Nadleśnictwo   organizujące polowanie;
-    posiłek w lesie;
-    pokot zwierzyny po polowaniu;
-    koszty opracowania dokumentacji.

                                                                      

 Cena wynosi od każdego myśliwego dziennie:

 

1.2.1  polowanie na zwierzynę grubą

 

 • dla grup do 14 myśliwych                                        -                                  600,00   

 

 • dla grup od 15 myśliwych                                        -                                 480,00

 

1.2.2  polowanie na zwierzynę drobną

          (bażanty, dzikie kaczki, zające, inne)                               -                             33,00

 

1.2.3  polowanie zbiorowe dla myśliwych krajowych w OHZ LP może odbywać się wyłącznie za zgodą Dyrektora RDLP.                                   

 

2. Kwoty doliczane do organizacji polowania  /PKWiU 01.70.10.0/ VAT 23%:                                

 

 1.  Za postrzelenie jelenia szlachetnego:      

 

 • jeleń byk                                                                                            -          423,00
 • jeleń łania, jeleń cielę                                                                      -          130,00

 

 1.  Za postrzelenie jelenia sika:          

 

 • Jeleń sika byk                                                                                   -          450,00
 • jeleń sika łania lub cielę                                                                  -          130,00

 

 1.  Za postrzelenie daniela:       

 

 • daniel byk                                                                                          -          423,00
 • daniel łania lub cielę                                                                        -          130,00

 

 1.  Za postrzelenie sarny:

           

 • sarna rogacz                                                                                      -         212,00
 • sarna koza lub koźlę                                                                        -           90,00

 

 1.  Za postrzelenie dzika:          

 

 • dzik (odyniec, warchlak, przelatek, wycinek, locha)                 -           90,00

 

 

3. Sprzedaż pakietowa i ryczałtowa polowań

     

Za zgodą Dyrektora RDLP - warunki uzgadniane będą indywidualnie i potwierdzone umową pomiędzy zarządcą OHZ LP a nabywcą polowania.

 

 

 


III. ZWIERZYNA – TROFEA 1

                                                             

1.  JELEŃ

 

1.1  Cena za pozyskane trofeum /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

 

1.1.1  JELEŃ BYK

 

Okres polowań na jelenia szlachetnego - od 21 sierpnia 2016 r. do końca lutego 2017 r.

 

Trofeum - wieniec i grandle

 

Cena za trofeum wg wagi wieńca wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką:

 

 • do 2,00 kg (w tym szpicak) -             291,00
 • od 2,01 kg  do 2,49 kg         -             436,00
 • od 2,50 kg  do 2,99 kg         -             690,00
 • od 3,00 kg  do 3,49 kg         -          1 065,00
 • od 3,50 kg  do 3,99 kg         -          1 558,00
 • od 4,00 kg  do 4,49 kg         -          1 788,00
 • od 4,50 kg  do 4,99 kg         -          2 042,00
 • od 5,00 kg  do 5,99 kg         -          2 176,00  +   7,00 za każdy 0,01 kg powyżej 5 kg
 • od 6,00 kg  do 6,99 kg         -          2 876,00  + 14,50 za każdy 0,01 kg powyżej 6 kg
 • od 7,00 kg  do 7,99 kg         -          4 326,00  + 15,00 za każdy 0,01 kg powyżej 7 kg
 • od 8,00 kg                              -          5 826,00  + 16,50 za każdy 0,01 kg powyżej 8 kg

 

Kwota za trofeum zostanie powiększona o 50% w przypadku dokonania na polowaniu zbiorowym odstrzału nagannego jelenia byka (2 punkty czerwone wg kryteriów oceny prawidłowości odstrzału PZŁ).

 

 

1.1.2  JELEŃ ŁANIA

 

Okres polowań  - od 1 października 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.

Cena za trofeum - grandle, rapcie              -             31,00 

 

1.1.3  JELEŃ CIELĘ

 

Okres polowań – od 1 października 2016 r. do końca lutego 2017 r.

Cena za trofeum - grandle, rapcie              -             31,00 

 

 

 

 

[1]  Cena za trofeum zawiera koszty przygotowania trofeum do preparowania, koszty preparacji i przechowania oraz koszty wydania certyfikatu o miejscu pozyskania trofeum, jego wadze i wstępnej wycenie według formuły CIC. Certyfikat wydawany jest obligatoryjnie dla trofeów, które w trakcie wyceny wstępnej zakwalifikowane zostały jako trofea medalowe. W przypadku trofeów nie spełniających tych kryteriów, certyfikat może być wydany na prośbę myśliwego.


2.  JELEŃ SIKA

                                                                                                                                                        

2.1  Cena za pozyskane trofeum /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

 

2.1.1  JELEŃ SIKA BYK

 

Okres polowań - od 1 października 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.

Trofeum - poroże

 

Cena za trofeum wg wagi wieńca wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką:

                                                                                       

 • do 1,49 kg (w tym szpicak)                    -               465,00
 • od 1,50 kg             do 2,49 kg                  -               816,00 + 4,00 za każde 0,01 kg

                                                                                        powyżej 1,50 kg

 • od 2,50 kg             do 2,99 kg                  -            1 216,00 + 6,50 za każde 0,01 kg

                                                                                        powyżej 2,50 kg

 • od 3,00 kg                                                  -            1 541,00 + 8,00 za każde 0,01 kg

                                                                                        powyżej 3,00 kg 

 

 

2.1.2  JELEŃ SIKA ŁANIA lub CIELĘ

 

Okres polowań - od 1 października 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.

Cena za trofeum - grandle, rapcie              -             46,00 

 

3.  DANIEL

                                                                                                                                                        

3.1  Cena za pozyskane trofeum /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

 

3.1.1  DANIEL BYK

 

Okres polowań - od 1 października 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Trofeum - poroże

 

Cena za trofeum wg wagi łopat wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką:

                                                                                       

 • do 1,49 kg (w tym szpicak)                    -               415,00
 • od 1,50 kg             do 2,49 kg                  -               738,00 + 3,00 za każde 0,01 kg

                                                                                        powyżej 1,50 kg

 • od 2,50 kg             do 2,99 kg                  -            1 038,00 + 5,50 za każde 0,01 kg

                                                                                        powyżej 2,50 kg

 • od 3,00 kg                                                  -            1 313,00 + 7,00 za każde 0,01 kg

                                                                                        powyżej 3,00 kg 

 

3.1.2  DANIEL ŁANIA lub CIELĘ

 

Okres polowań - od 1 października 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.

Cena za trofeum - grandle, rapcie:                            -      41,00 

 

4.  SARNA

                                                                                                                                                        

4.1  Cena za pozyskane trofeum /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

 

4.1.1  SARNA ROGACZ

 

Okres polowań - od 11 maja 2016  r. do 30 września 2016 r.

Trofeum - parostki

 

Cena za trofeum wg wagi parostków wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką  - po odjęciu 90 g

                                                                           

 • do 149 g  

(w tym szpicak i guzikarz)        -             146,00

 • od 150 g   do 199 g               -             219,00
 • od 200 g   do 299 g               -             291,00  +    1,20  za każdy 1 g  powyżej 200 g
 • od 300 g   do 349 g               -             411,00  +    3,50  za każdy 1 g  powyżej 300 g
 • od 350 g   do 399 g               -             586,00  +    5,50  za każdy 1 g  powyżej 350 g
 • od 400 g   do 499 g               -             861,00  +    6,50  za każdy 1 g  powyżej 400 g
 • od 500 g                                 -          1 511,00  +  12,00  za każdy 1 g  powyżej 500 g
 • rogacz - perukarz powyżej 550 g         -               2 660,00

 

                              

4.1.2  SARNA KOZA lub KOŹLĘ

 

Okres polowań - od 1 października 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.

Cena za trofeum - racice:                                           -      31,00

 

5.  DZIK

                                                                                                                                                           

Okres polowań :

-  indywidualne                 -               cały rok (z wyjątkiem loch)                                             

-  pędzone                           -               od 1 października 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

-  lochy                                -               od 15 maja 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.

                                  

 

5.1  Cena za pozyskane trofeum /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

Trofeum - szable

 

Cena za trofeum wg długości szabel:

 

 • do 13,99 cm -

      a) osobników o wadze do 29,99 kg                                          -     36,00

      b) osobników o wadze od 30,00 do 49,99 kg                         -     56,00

      c) osobników o wadze od 50,00 do 79,99 kg                         -   232,00

      d) osobników o wadze od 80 kg                                               -   390,00

 

Cena za trofeum zwiększy się o 20% w przypadku pozyskania lochy o wadze tuszy
od 60 kg.

 

 • od 14 do 15,9 cm         -             461,00

                                            

 • od 16 do 20,0 cm         -             576,00  +   6,00  za każdy 1 mm

                                                                              powyżej 16 cm

 • powyżej 20 cm            -             816,00  + 12,00  za każdy 1 mm

                                                                              powyżej 20 cm

             

6.  ZWIERZYNA DROBNA   

                       

                       

6.1  Cena za pozyskane trofeum - czaszka /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

                                                                                      

6.1.1 LIS                                                                                                                     

Okres polowań           -             od 1 czerwca 2016 r. do 31 marca 2017 r.

Cena za trofeum – czaszka                                                                                                     0,00

 

6.1.2 JENOT, SZOP PRACZ

Okres polowań           -             przez cały rok

Cena za trofeum – czaszka                                                                                      0,00

 

6.1.3  KUNA, TCHÓRZ                                                                                                 

Okres polowań           -             od 1 września 2016 r. do 31 marca 2017 r.

Cena za trofeum – czaszka                                                                                                   20,00

 

6.1.4  BORSUK                                                                                                          

Okres polowań           -             od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

Cena za trofeum – czaszka                                                                                                   52,00

 

6.2 Cena za pozyskane trofeum – skóra, pióra /PKWiU 10.12.50.0/ VAT 23%:

 

6.2.1 NORKA AMERYKAŃSKA

Okres polowań           -             przez cały rok

Cena za trofeum – czaszka                                                                                      0,00

 

6.2.2  PIŻMAK

Okres polowań           -             od 11 sierpnia 2016 r. do 15 kwietnia 2017 r.

Cena za trofeum – skóra                                                                                       20,00

 

6.2.3  ZAJĄC                                                                                                             

Okres polowań           -             od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Cena za trofeum – skóra                                                                                       52,00

 

6.2.4  DZIKI KRÓLIK

Okres polowań           -             od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Cena za trofeum – skóra                                                                                       13,00

 

6.2.5  DZIKA  GĘŚ                                                                                                   

Okres polowań           -             od 1 września 2016 r. do 21 grudnia 2016 r.

Cena za trofeum – pióra                                                                                        19,00

 

6.2.6  DZIKA KACZKA

Okres polowań           -             od 15 sierpnia 2016 r. do 21 grudnia 2016 r.

Cena za trofeum – pióra                                                                                       10,00

 

 

6.2.7  BAŻANT                                                                                                          

Okres polowań           -             na koguty: od 1 października 2016 r. do końca lutego 2017 r.

Cena za trofeum – pióra                                                                                        10,00

 

6.2.8  KUROPATWA

Okres polowań           -             od 11 września 2016 r. do 21 października 2016 r.

Cena za trofeum – pióra                                                                                        26,00

 

6.2.9  SŁONKA                                                                                                                                                                                                                                                                             

Okres polowań           -             od 1 września 2016 r. do 21 grudnia 2016 r.

Cena za trofeum – pióra                                                                                       10,00

 

6.2.10  GOŁĄB GRZYWACZ                                                                                                                                                                          

Okres polowań           -             od 15 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

Cena za trofeum – pióra                                                                                       10,00

 

6.2.11  ŁYSKA                                                                                                           

Okres polowań           -             od 15 sierpnia 2016 r. do 21 grudnia 2016 r.

Cena za trofeum – pióra                                                                            10,00

 

6.2.12  JARZĄBEK                                                                                                  

Okres polowań           -             od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016  r.

Cena za trofeum – pióra                                                                                        52,00

 

 

IV.  OPUSTY I RABATY

 

Na wniosek zarządcy OHZ LP i za zgodą Dyrektora RDLP dopuszcza się stosowanie opustów i rabatów do cen zawartych w niniejszej ofercie cenowej w przypadku zagrożenia realizacji rocznego planu pozyskania zwierzyny, istotnego wzrostu liczebności zwierzyny skutkującego wzrostem zagrożenia dla upraw rolnych i gospodarki leśnej oraz w przypadku konieczności ochrony upraw rolnych szczególnie narażonych na szkody wyrządzone przez zwierzynę.

 

 

V.  ŚWIADCZENIA  DODATKOWE

                                                                               

Zakres świadczeń i ceny ustala zarządca OHZ LP w porozumieniu z Dyrektorem RDLP.

 

 

VI. UWAGI

 

1.  Do cen zastosowana została odpowiednia stawka VAT zgodnie z obowiązującymi
w Polsce przepisami w chwili wydania niniejszej oferty cenowej.

 

2.  W przypadku zmian stawek VAT w czasie obowiązywania oferty, ceny brutto ulegną zmianie.

 

Termin polowań zbiorowych :

19.11.2016 – komercyjne wg cennika z pełnym zakresem świadczeń

25-26.11.2016 – komercyjne wg cennika z pełnym zakresem świadczeń

10-11.12.2016 – komercyjne wg cennika z pełnym zakresem świadczeń

14.12.2016 – komercyjne wg cennika z pełnym zakresem świadczeń

 

Wszelkich wyjaśnień dotyczących cennika i terminów polowań udziela leśniczy ds. łowieckich Marek Opatowicz (tel. 607-579-068). O zapisach na polowanie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w polowaniach


Najnowsze aktualności

« Powrót

Adoracja Przy Żłobku Panewnickim

Adoracja Przy Żłobku Panewnickim

W dniu 1 lutego br w ramach Adoracji Przy Żłobku Panewnickim 2016/2017 w roku św. Brata Alberta – „Idźcie i głoście", organizowanej przez ojców Franciszkanów z Panewnik, delegacja pracowników naszego Nadleśnictwa wzięła udział we mszy św. w intencji leśników z katowickiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Uczestnicy poza wzięciem udziału we mszy św. mogli podziwiać największą w Europie szopkę ołtarzową. Cała szopka zajmuje powierzchnię ok. 600 m kw., ma 18 m wysokości, 32 m szerokości i 10 m głębokości. Do budowy scenerii wykorzystanych jest około 120 figur z drewna, gipsu i z masy żywicznej. Najstarsze figury liczą ok. 130 lat i mają nawet 150 cm wysokości.

Proboszcz i  kustosz panewnickiej bazyliki o. Alan Rusek ofm, dziękował leśnikom a szczególnie dyrektorowi Wiesławowi Kucharskiemu za coroczne włączanie się w wystrój bazyliki i budowę żłóbka.  Gdyby nie piękne świerki, które od Was otrzymaliśmy, nie byłoby  żadnych szans na tak widowiskową oprawę Bożego Narodzenia –uzasadniał   o.Alan.

Po mszy odbył się koncert Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. oraz zespołu Carrantouhill wraz z  Anią Buczkowską i chóru AF Music.

Materiały do pobrania