Samochód

Czy mogę wjechać samochodem do lasu? Skąd mam wiedzieć czy droga jest publiczna czy leśna? Czy strażnik leśny może nałożyć mandat? - odpowiedzi na te i inne pytania.

Czy mogę wjechać samochodem do lasu?

Zasady udostępniania lasów są precyzyjnie opisane w rozdziale 5. Ustawy o lasach.  Wynika z niej, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch (np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego). Nie dotyczy to inwalidów, którzy poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Uwaga! Na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach. Obowiązuje on cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego.

Także jazdę konną po lesie ustawa dopuszcza tylko drogami wyznaczonymi przez właściwego nadleśniczego.

Wszystkie te przepisy nie dotyczą pracowników nadleśnictw w czasie wykonywania obowiązków służbowych, właścicieli lasów w ich własnych lasach, osób wykonujących i kontrolujących gospodarkę leśną, służb ratujących zdrowie i mienie ludzkie (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe), myśliwych wykonujących zadania gospodarcze oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych w lasach.

Skąd mam wiedzieć czy droga jest publiczna czy leśna?

Nie ma, niestety, jednolitego i czytelnego systemu oznakowania dróg publicznych biegnących przez lasy. Jest to obowiązek zarządcy drogi, który powinien oznakować drogę zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ruchu drogowego oraz ustawy o lasach. Najlepiej kierować się ogólną zasadą wjeżdżania samochodem do lasu tylko tam, gdzie wyraźnie pozwalają na to znaki drogowe. Zgodnie z ustawą o lasach nie ma obowiązku oznakowania znakami zakazu dróg, gdzie nie wolno wjeżdżać. Należy zatem stosować zasadę, że droga nieoznakowana nie jest dopuszczona do ruchu.

Nadleśnictwa ustawiają tablice informacyjne z drogami wyznaczonymi do ruchu i miejscami parkingowymi. Można także szukać takich informacji w urzędach gmin i punktach informacji turystycznej.

Gdzie zostawić samochód wybierając się do lasu?

Wybierając się do lasu należy samochód pozostawić w miejscu oznaczonym jako parking lub miejsce postojowe. Zgodnie z art. 29 ustawy o lasach tylko tam można bezpiecznie parkować. Każde nadleśnictwo przygotowuje sieć parkingów leśnych oraz miejsc parkowania pojazdów. Informacje o nich można znaleźć na stronie internetowej nadleśnictwa. Najłatwiej na nią trafić wpisując adres www.lasy.gov.pl, a potem wybierając odpowiednią dyrekcję regionalną i nadleśnictwo.  

Nie należy pozostawiać samochodów przed szlabanami i na poboczach dróg, nawet jeśli są one dopuszczone do ruchu, ponieważ utrudnia to ich gospodarcze wykorzystanie.

Czy strażnik leśny może zatrzymać samochód i wylegitymować kierowcę?

Strażnik leśny, podobnie jak inni pracownicy Służby Leśnej, którzy mają uprawnienia strażnika leśnego, mogą, zgodnie z art.29c Ustawy prawo o ruchu drogowym, zatrzymywać pojazdy i legitymować kierowców na terenie lasów. Jeżeli kierowca pojazdu nie zastosował się do przepisów i znaków drogowych dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się i postoju obowiązujących na terenie lasów musi liczyć się z tym, że strażnik leśny może go zatrzymać, wylegitymować i wydać polecenie co do zachowania się na drodze. Jeżeli samochód przewozi drewno lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił w lesie przestępstwo, strażnik leśny może zatrzymywać pojazd do kontroli także poza terenem leśnym.

Zgodnie z zapisami ustawy o lasach strażnik leśny ma także prawo do legitymowania innych osób, np. świadków wykroczeń i przestępstw, nakładania oraz pobierania grzywien (mandatów karnych), odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia.

Należy się liczyć także z tym, że wobec osób uniemożliwiających kontrolę strażnik leśny ma prawo stosować środki przymusu bezpośredniego łącznie z użyciem broni.

Czy strażnik leśny może nałożyć mandat?

Strażnik leśny i pracownik Służby Leśnej mający uprawnienia strażnika np. leśniczy,  ma prawo do nałożenia grzywny w formie mandatu karnego o wysokości od 20 do 500 złotych. Grzywny są nakładane za wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń (np. wjazd i parkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym, niszczenie grzybów i grzybni, płoszenie, zabijanie dzikich zwierząt, niszczenie lęgów ptasich mrowisk itd.), w ustawie o ochronie przyrody (np. wypalanie roślinności, uszkadzanie drzew i krzewów) oraz za wykroczenia określone w prawie łowieckim.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie stanowi, że grzywny są nakładane w zasadzie w formie mandatu kredytowanego, wręczanego sprawcy wykroczenia za pokwitowaniem odbioru. Mandat staje się prawomocny po pokwitowaniu jego odbioru przez ukaranego, a należność grzywny należy uiścić w terminie 7 dni na konto widniejące na blankiecie mandatu.

W przypadku gdy sprawcą wykroczenia jest osoba czasowo przebywająca na terenie naszego kraju lub osoba nie mająca stałego miejsca zamieszkania i pobytu, nakłada się mandat karny gotówkowy. W takiej sytuacji należność wpłaca się od razu osobie, która nałożyła mandat.

W sytuacji, gdy wyrządzona szkoda jest znaczna (np. skradziono drewno, zniszczono fragment lasu, budowlę lub urządzenie) i kwalifikuje się to do wyższej kary niż pięćsetzłotowy mandat, strażnik leśny występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie i pełni rolę oskarżyciela publicznego. Wtedy grzywnę nakłada sąd, który dodatkowo może także orzec np. wypłacenie nawiązki za spowodowaną szkodę.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Oferta łowiecka na sezon 2019-2020

Oferta łowiecka na sezon 2019-2020

PGL LP Nadleśnictwo Brynek zaprasza myśliwych krajowych na komercyjne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych przy Nadleśnictwie (obwody łowieckie niewydzierżawione nr 89 i 90 na zwierzynę płową i czarną.

POLOWANIA INDYWIDUALNE I ZBIOROWE

1. Cena za organizację polowania   /PKWiU 01.70.10.0/ VAT 23%:                                

 

1.1.Organizacja polowania indywidualnego

 

Opłata obejmuje:

 

          -    2 wyjścia w teren trwające do 4 godzin każde;

          -    zapewnienie 1 podprowadzającego dla każdego myśliwego;

 • transport tusz pozyskanej zwierzyny na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo organizujące polowanie;
 • całokształt prac związanych z przygotowaniem tusz do transportu tj. ściąganie
  i patroszenie zwierzyny;
 • koszty opracowania dokumentacji.

 

Cena wynosi od każdego myśliwego dziennie              -                                265,00   zł

 

1.2 Organizacja polowania zbiorowego

 

      Opłata obejmuje:

 

          -    niezbędną do przeprowadzenia polowania liczbę naganiaczy oraz psów;

 • transport uczestników polowania oraz tusz pozyskanej zwierzyny na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo organizujące polowanie;
 • całokształt prac związanych z przygotowaniem tusz do transportu i organizacją pokotu tj. ściąganie i patroszenie zwierzyny;
 • posiłek w lesie;
 • pokot zwierzyny po polowaniu;
 • koszty opracowania dokumentacji.

   

1.2.1  polowanie na zwierzynę grubą

 

 • dla małych grup - do 5 myśliwych                           -                                 630,00    

/cena od każdego myśliwego dziennie/

 

 • dla dużych grup - od 6 do12 myśliwych                 -                              6 800,00

/cena za grupę/

dopłata za każdego dodatkowego myśliwego

powyżej 12 uczestników                                          -                                570,00

 

 

2. Kwoty doliczane do organizacji polowania /PKWiU 01.70.10.0/ VAT 23%:                                

 

2.1 Za postrzelenie jelenia szlachetnego:    

 • jeleń byk                                                                                             -    2 240,00
 • jeleń łania                                                                                           -       245,00
 • jeleń cielę                                                                                           -       205,00

 

2.3 Za postrzelenie sarny:

 • sarna rogacz                                                                                      -       585,00
 • sarna koza lub koźlę                                                                        -       150,00

 

2.4 Za postrzelenie dzika:          

 • dzik (odyniec, warchlak, przelatek, wycinek, locha)                  -      364,00

 

2.5 Za poszukiwanie postrzałka:         

 • za każdą poszukiwaną sztukę zwierzyny                                  -      150,00 

 

2.6 Za transport myśliwego związany z wykonywaniem polowania:

 •  za każdy przejechany 1 km

                                -          3,00

 

 

ZWIERZYNA – TROFEA1 I TUSZE

 

Opłata obejmuje preparację i ocenę trofeów.

                                              

1.  JELEŃ SZLACHETNY

 

1.1  Cena za pozyskane trofeum /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

 

1.1.1  JELEŃ BYK

 

Okres polowań - od 21 sierpnia 2019 r. do końca lutego 2020 r.

Optymalny pobyt - 7 dni

Trofeum - wieniec i grandle

 

Cena za trofeum wg wagi wieńca wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką:

 

 • do 2,00 kg (w tym szpicak) -          1 240,00
 • od 2,01 kg  do 2,49 kg         -          2 240,00
 • od 2,50 kg  do 2,99 kg         -          2 900,00
 • od 3,00 kg  do 3,49 kg         -          3 230,00
 • od 3,50 kg  do 3,99 kg         -          3 940,00
 • od 4,00 kg  do 4,49 kg         -          4 100,00
 • od 4,50 kg  do 4,99 kg         -          4 250,00
 • od 5,00 kg  do 5,99 kg         -          4 300,00  + 13,00 za każdy 0,01 kg powyżej 5 kg
 • od 6,00 kg  do 6,99 kg         -          5 600,00  + 19,00 za każdy 0,01 kg powyżej 6 kg
 • od 7,00 kg  do 7,99 kg         -          7 500,00  + 41,00 za każdy 0,01 kg powyżej 7 kg
 • od 8,00 kg                             -        11 600,00  + 52,00 za każdy 0,01 kg powyżej 8 kg

 

Kwota za trofeum zostanie powiększona o 50% w przypadku dokonania na polowaniu nieprawidłowego odstrzału jelenia byka (1 punkt czerwony wg kryteriów oceny prawidłowości odstrzału PZŁ).

                                                                                       

1.1.2  JELEŃ ŁANIA

 

Okres polowań - od 1 września 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.

Cena za trofeum - grandle, rapcie             -             245,00                                       

 

1.1.3  JELEŃ CIELĘ

 

Okres polowań - od 1 września 2019 r. do końca lutego 2020 r.                                         

Cena za trofeum - rapcie                             -             205,00                                       

 

2.  SARNA

                                                                                                                                                         

2.1  Cena za pozyskane trofeum /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

 

2.1.1  SARNA ROGACZ

 

Okres polowań - od 11 maja 2019 r. do 30 września 2019 r.

Optymalny pobyt - 5 dni

Trofeum - parostki

 

Cena za trofeum wg wagi parostków wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką  -  po odjęciu 90 g

                                                                           

 • do 149 g

(w tym szpicak i guzikarz)         -             265,00

 • od 150 g  do 199 g               -             469,00
 • od 200 g  do 299 g               -             680,00  +  3,00 za każdy 1 g powyżej 200 g
 • od 300 g do 349 g               -             980,00  + 18,50  za każdy 1 g powyżej 300 g
 • od 350 g do 399 g               -          1 905,00  + 29,00  za każdy 1 g powyżej 350 g
 • od 400 g do 499 g               -          3 355,00  + 35,50  za każdy 1 g powyżej 400 g
 • od 500 g                                 -          6 905,00  + 41,00  za każdy 1 g powyżej 500 g
 • rogacz - perukarz powyżej 550 g - 8 000,00

 

                              

2.1.2  SARNA  KOZA  lub  KOŹLĘ

 

Okres polowań - od 1 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.

Cena za trofeum - racice:                                            -  125,00

 

3.  DZIK

                                                                                                                                                           

Okres polowań :

-  indywidualne                  -               cały rok;                             

-  pędzone                          -               od 1 października 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Optymalny pobyt               -               7 dni

                                              

 1. Cena za pozyskane trofeum /PKWiU 10.11.60.0/ VAT 23%:

 

Trofeum - szable

 

Cena za trofeum wg długości szabel:

 

 • do 13,99 cm -

      a) osobników o wadze do 29,99 kg                                         -     150,00

      b) osobników o wadze od 30,00 do 49,99 kg                        -     300,00

      c) osobników o wadze od 50,00 do 79,99 kg                        -     600,00

      d) osobników o wadze od 80 kg                                              -     950,00

 

 • od 14 do 15,9 cm        -          1 500,00

                                            

 • od 16 do 20,0 cm        -          1 600,00  + 47,50  za każdy 1 mm

                                                                              powyżej 16 cm

 • powyżej 20 cm            -          3 500,00  + 60,00  za każdy 1 mm

                                                                              powyżej 20 cm

             

 

UWAGA!

 • w przypadku gdy myśliwy zabiera cały łeb odyńca, do obliczenia należności za trofeum przyjmowana będzie zasada, że widoczna część szabel stanowi 1/3 całkowitej ich długości;                 

 

 

[1]  Cena za trofeum zawiera koszty przygotowania trofeum do preparowania, koszty preparacji i przechowania oraz koszty wydania certyfikatu o miejscu pozyskania trofeum, jego wadze i wstępnej wycenie według formuły CIC. Certyfikat wydawany jest obligatoryjnie dla trofeów, które w trakcie wyceny wstępnej zakwalifikowane zostały jako trofea medalowe. W przypadku trofeów nie spełniających tych kryteriów, certyfikat może być wydany na prośbę myśliwego.

                                                                                                  

 

Jest możliwość zakupu tuszy pozyskanej zwierzyny wg aktualnych cen obowiązujących w punktach skupu.